Oog voor nieuws

Op deze pagina vindt u al het nieuws van Ooglijdersgasthuis. U kunt ook terugbladeren. Het Ooglijdersgasthuis verstuurt ook emailnieuwsbrieven.  Als u geïnteresseerd bent heeft u hier een overzicht van alle verstuurde nieuwsbrieven.

 

26 september informatieavond omgevingsvergunning

De afgelopen maanden is het stil geweest. Want achter de schermen is enorm veel werk verzet om de plannen in een goede uitwerking te plaatsen. Van alle kanten (zoals bodem, bomen, monumenten, stedenbouw, welstand, inspraak en water) is er aan het plan gesleuteld.

Afgelopen week is ons plan ingediend bij de Gemeente Utrecht. Zoals aangekondigd is er een omgevingsvergunning aangevraagd, gecombineerd met een wijziging bestemmingsplan. Daarmee is er een nieuwe stap gezet in transformatie van dit prachtige gebouw naar appartementen.

Via deze link ziet u de berichtgeving op de gemeentelijke site.

In het plan zijn ook een aantal nieuwe stadswoningen en appartementen opgenomen, in combinatie met een parkeerkelder waar alle bewoners en bezoekers kunnen parkeren.

Op dinsdag 26 september aanstaande willen we u graag de definitief ingediende plannen laten zien. We ontvangen u graag tussen 19.00 – 21.00 uur, het is een inloopavond zonder vast programma. We bieden u de gelegenheid uw vragen te stellen aan de betrokken ontwikkelaar, architect en stedebouwkundige. De avond is op de gebruikelijke plaats, ingang aan de C. Evertsenstraat.

Natuurlijk is er nu ook veel meer bekend over de nieuwe woningen. Toch zullen we op de avond niet alle individuele woningen toelichten. Als mogelijke koper bent u van harte welkom, maar uw aanwezigheid is (echt) niet noodzakelijk. We zullen u uiteraard via deze mailingen (en andere manieren) informeren over de verkoopprocedure.

Nieuws van Ooglijdersgasthuis: B&W stelt bouwenvelop vast

Het volgende bericht is afkomstig van de Gemeente Utrecht, en zal ook in de omgeving van het Ooglijdersgasthuis huis-aan-huis worden verspreid, klik hier om het bestand te lezen of te downloaden.. Voor uw gemak hebben we hier ook de tekst:

Wijkbericht Januari 2017
COLLEGE STELT BOUWENVELOP F.C.DONDERSSTRAAT 65 VAST

Op 10 januari 2017 heeft het college van B&W de bouwenvelop voor de F.C. Dondersstraat 65 vastgesteld. In dit document staan de randvoorwaarden waarbinnen het plan voor herontwikkeling van het voormalige Ooglijdersgasthuis moet worden gerealiseerd. De bouwenvelop maakt het mogelijk om op de locatie circa 55 vrijesectorwoningen te realiseren. De monumentale gebouwen en het gebouw op het binnen terrein zullen worden verbouwd tot appartementen en grondgebonden woningen. Aan de Cornelis Evertsenstraat wordt de bestaande niet-monumentale bebouwing gesloopt. Hiervoor in de plaats komen zes appartementen en elf grondgebonden woningen met hieronder een stallingsgarage voor auto’s ten behoeve van toekomstige bewoners en bezoekers.

De bouwenvelop is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden. In de eerste helft van 2016 is een participatietraject doorlopen bestaande uit een startbijeenkomst, drie participatieavonden en keukentafelgesprekken met bewonersgroepen. In juni 2016 heeft de bouwenvelop ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 45 reacties binnengekomen, voor een groot deel afkomstig van omwonenden die zich hebben verenigd in het ‘buurtcomité Ooglijdersgasthuis’. De reacties zijn beantwoord in het ‘twee-kolommenstuk Bouwenvelop F.C. Dondersstraat 65’ en hebben geleid tot aanpassingen in de bouwenvelop zoals die is vastgesteld.

De belangrijkste aanpassing betreft het verlagen van het gebouw op de hoek van de Cornelis Evertsenstraat en de Bleyenburgstraat (één verdieping eraf) en het verlagen van de eengezinswoningen aan de Cornelis Evertsenstraat (één meter lager). Het twee-kolommenstuk en de vastgestelde bouw-envelop zijn vanaf 17 januari te vinden op https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordoost/de-wijk/projecten/

Op wijkbureau Noordoost kunnen de stukken vanaf die datum worden ingezien.

Vervolg
Nu de bouwenvelop door het college van B&W is vastgesteld, wordt er gestart met het opstellen van een bestemmingsplan. De procedure zal circa tien maanden in beslag nemen. De ontwikkelaar kan hierbij een verzoek doen om de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen met het bestemmingsplan.Met de (ver)bouw kan dan begin 2018 worden gestart.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tanja Lazaridis, via telefoon 14030 of e-mail t.lazaridis@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,
telefoon 14030

8 juni: de derde participatiebijeenkomst

8 juni: de derde participatiebijeenkomst
De afgelopen maanden heeft de gemeente Utrecht samen met het Team Ooglijdersgasthuis gewerkt aan de realisatie van de bouwenvelop. Dit document zal de start zijn van de daadwerkelijke transformatie van dit complex naar een woonbestemming.

Het resultaat van deze werkzaamheden is een bouwenvelop in concept. Deze is nu via deze link te downloaden (Download Bouwenvelop concept juni2016). Op de inloopavond op 8 juni a.s. zal deze worden getoond en toegelicht. Team Ooglijdersgasthuis en de gemeente zijn benieuwd naar reacties en opmerkingen. Het wijkbericht van de gemeente Utrecht vindt u hier.

Derde participatieavond Ooglijdersgasthuis

8 juni Toelichting bouwenvelop concept
Inloop, 19.00 – 21.00 uur
Ooglijdersgasthuis, ingang C. Evertsenstraat

Voor wie is de participatieavond bedoeld?
De avond is bedoeld voor zowel de direct omwonenden en belanghebbenden als voor geïnteresseerde buurtgenoten van de omliggende gebieden. Zij zijn allen van harte welkom.

Gesprekken en bijeenkomsten
In de aanloop naar deze bouwenvelop zijn er twee participatie-avonden geweest, waar buurtbewoners en belanghebbenden hun opmerkingen, bemerkingen en commentaren konden meegeven. Naast de formele participatie-avonden zijn er ook gesprekken geweest met de direct omwonenden. Er is geprobeerd zo veel mogelijk gehoor te geven aan de op- en aanmerkingen.

De bouwenvelop is een kader
Met de bouwenvelop weten de ontwikkelaar, de gemeente en de buren wat de kaders zijn waarbinnen het nieuwe plan zal moeten worden vormgegeven. Het geeft letterlijk de grenzen aan. Het geeft geen nog geen inzicht in het bouwplan.

Omgevingsvergunning/bestemmingsplan
Na de vaststelling van de bouwenvelop door de door het college van B&W (in de 2e helft van 2016) zal Team Ooglijdersgasthuis een aanvraag indienen om het bestemmingsplan te wijzigen, naar verwachting gelijktijdig met een aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Geen verkoopinformatie
Wellicht ten overvloede: maar op dit moment is er nog geen enkele informatie beschikbaar over het daadwerkelijke wonen in het Ooglijdersgasthuis.

 

 

Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?

 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?
 • Veel belangstelling voor Ooglijdersgasthuis, nog vragen?

Op de tweede participatie-avond zijn ruim 50 directe buren langs geweest om kennis te maken met de eerste schetsen van de bouwenvelop. Het was een drukte van belang zoals u op de foto’s kunt zien. Op de avond zelf was de mogelijkheid vragen te stellen en/of op papier in te leveren. Die mogelijkheid is niet beperkt tot de avond zelf. Via info@ooglijdersgasthuis.nl kunt u uw vragen aan het team stellen. Tot en met zondag 3 april worden de vragen verzameld en meegenomen als reactie op de concept bouwenvelop. U kunt bijvoorbeeld dit formulier gebruiken: Mag ik wat vragen.

De tweede participatie-avond: de informatie

De tweede participatie-avond: de informatie

Voor alle directe omwonenden is op dinsdag 22 maart een tweede participatie-avond georganiseerd. De eerste schetsen voor de bouwenvelop zijn hier gepresenteerd. Vele betrokkenen vanuit Team Ooglijdersgasthuis en de Gemeente Utrecht waren aanwezig. De informatie op de avond is gepresenteerd delen we ook graag hier met u.

Feedback op vragen 15 december:

We hebben uw vragen gegroepeerd en in een aantal sheets beantwoord. De kunt u hier downloaden: Feedback 15 december
Informatiepanelen Gemeente Utrecht: 2e participatie-avond panelen Gemeente Utrecht

De informatie op 22 maart werd gepresenteerd in een aantal presentatiepanelen. Deze hebben we voor u gemak ook hier beschikbaar.

Verslag en documenten 15 december

Van de eerste participatiebijeenkomst op 15 december zijn een aantal verslagen gemaakt, dat kunt u hier downloaden.

 1. Verslag inclusief verzamelde vragen en opmerkingen
 2. Fotoreportage
 3. Notulen
 4. Uitnodiging
 5. Aanwezigenlijst

Datum participatiebijeenkomst nog niet bekend.

Excuus. We hebben u geinformeerd over het voornemen om 2 of 9 februari weer met elkaar om tafel te gaan. Er zijn veel vragen gesteld. Wij zijn  druk bezig om deze te beantwoorden en te verwerken. Helaas hebben we nog niet alle informatie.  Dus we zullen op een later stadium met u de tweede partcipatiebijeenkomst plannen. Natuurlijk doen we dat niet tijdens de voorjaarsvakantie, maar waarschijnlijk daarna. We spreken u snel.

Vragen en antwoorden…

De afgelopen periode hebben we de vragen gesteld op de bewonersavond uitgewerkt, gebundeld en samen met de Gemeente van antwoorden voorzien. Voor zover dat nu mogelijk is. Deze antwoorden kunt u hier downloaden. 1210 Vragen en antwoorden def  Sommige vragen hebben bij ons ook weer nieuwe inzichten gegeven en andere vragen opgewekt, en dat kan bij iedereen zo zijn. Daar gaan we natuurlijk mee aan de slag, en daar wordt het project beter van. Als u naar aanleiding van dit document weer vragen heeft: stel ze gerust. Via info@ooglijdersgasthuis.nl kunt u uw vragen bij ons stellen. We doen ons best al uw vragen goed en snel te beantwoorden!

De eerste participatiebijeenkomst

 • De eerste participatiebijeenkomst

Op maandag 7 december zijn de uitnodigingen verspreid voor de eerste participatie-bijeenkomst. Deze worden verspreid namens de Gemeente Utrecht  en het Team Oogleidersgasthuis. Deze is alleen naar de directe buren/belanghebbenden gegaan, daarbij is de volgende lijst gehanteerd (data kadaster), op het kaartje kunt u ook zien of u door ons bent aangemerkt als directe buur/belanghebbende. (Gebleken is dat een aantal (Bis) adressen niet vermeld stonden, deze worden nog nabezorgd.)

Voor de zekerheid ook digitaal:

uitnodiging 15 december
Adressenlijst uitnodiging 15 december

Voor de participatiebijeenkomst vragen we u om een aanmelding: dat kan via info@ooglijdersgasthuis.nl

 

We zijn aan het werk!

 • We zijn aan het werk!
 • We zijn aan het werk!
 • We zijn aan het werk!
 • We zijn aan het werk!
 • We zijn aan het werk!
 • We zijn aan het werk!

De demontage is gestart….