Nieuws van Ooglijdersgasthuis: B&W stelt bouwenvelop vast

Het volgende bericht is afkomstig van de Gemeente Utrecht, en zal ook in de omgeving van het Ooglijdersgasthuis huis-aan-huis worden verspreid, klik hier om het bestand te lezen of te downloaden.. Voor uw gemak hebben we hier ook de tekst:

Wijkbericht Januari 2017
COLLEGE STELT BOUWENVELOP F.C.DONDERSSTRAAT 65 VAST

Op 10 januari 2017 heeft het college van B&W de bouwenvelop voor de F.C. Dondersstraat 65 vastgesteld. In dit document staan de randvoorwaarden waarbinnen het plan voor herontwikkeling van het voormalige Ooglijdersgasthuis moet worden gerealiseerd. De bouwenvelop maakt het mogelijk om op de locatie circa 55 vrijesectorwoningen te realiseren. De monumentale gebouwen en het gebouw op het binnen terrein zullen worden verbouwd tot appartementen en grondgebonden woningen. Aan de Cornelis Evertsenstraat wordt de bestaande niet-monumentale bebouwing gesloopt. Hiervoor in de plaats komen zes appartementen en elf grondgebonden woningen met hieronder een stallingsgarage voor auto’s ten behoeve van toekomstige bewoners en bezoekers.

De bouwenvelop is tot stand gekomen met inbreng van omwonenden. In de eerste helft van 2016 is een participatietraject doorlopen bestaande uit een startbijeenkomst, drie participatieavonden en keukentafelgesprekken met bewonersgroepen. In juni 2016 heeft de bouwenvelop ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 45 reacties binnengekomen, voor een groot deel afkomstig van omwonenden die zich hebben verenigd in het ‘buurtcomité Ooglijdersgasthuis’. De reacties zijn beantwoord in het ‘twee-kolommenstuk Bouwenvelop F.C. Dondersstraat 65’ en hebben geleid tot aanpassingen in de bouwenvelop zoals die is vastgesteld.

De belangrijkste aanpassing betreft het verlagen van het gebouw op de hoek van de Cornelis Evertsenstraat en de Bleyenburgstraat (één verdieping eraf) en het verlagen van de eengezinswoningen aan de Cornelis Evertsenstraat (één meter lager). Het twee-kolommenstuk en de vastgestelde bouw-envelop zijn vanaf 17 januari te vinden op https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordoost/de-wijk/projecten/

Op wijkbureau Noordoost kunnen de stukken vanaf die datum worden ingezien.

Vervolg
Nu de bouwenvelop door het college van B&W is vastgesteld, wordt er gestart met het opstellen van een bestemmingsplan. De procedure zal circa tien maanden in beslag nemen. De ontwikkelaar kan hierbij een verzoek doen om de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen met het bestemmingsplan.Met de (ver)bouw kan dan begin 2018 worden gestart.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tanja Lazaridis, via telefoon 14030 of e-mail t.lazaridis@utrecht.nl.

Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht
bij wijkbureau Noordoost, F.C. Dondersstraat 1,
telefoon 14030