De stappen. We nemen u een beetje mee in de procedures

Om te komen tot een nieuw toekomst voor een monumentaal, beeld-, en buurtbepalend gebouw zoals het Ooglijdersgasthuis is er natuurlijk een groot aantal stappen die gezet moeten worden. Binnen gemeente Utrecht zijn deze vastgelegd in het UPP (Utrechts Plan Proces). We lichten deze globaal toe. Met dank aan de input van de gemeente!

Startdocument

Op 3 november heeft het College van B en W een startdocument vastgesteld. (beschikbaar op de site: www.ooglijdersgasthuis.nl. Hiermee wordt akkoord gegeven om te onderzoeken of, en op welke wijze, het project wenselijk en haalbaar is. Hierin is de te volgen route (UPP2) en het participatieniveau (2) vastgelegd. Doel is te komen tot een bouwenvelop.

Bouwenvelop

De bouwenvelop bevat alle specifieke, realistische randvoorwaarden en uitgangspunten voor een programma (geformuleerd in een bandbreedte) voor het ‘nieuwe’ Ooglijdersgasthuis. Deze wordt door de gemeente, in overleg met Driestar en de buurt samengesteld. Het dient als kader voor de ruimtelijke uitwerking in de volgende planfase. Een concept van de Bouwenvelop wordt met de buurt gedeeld, daarin worden omwonenden geconsulteerd. Communicatie hierover komt (ook) vanuit de gemeente (Wijkbericht). Het College van B en W neemt uiteindelijk een besluit over de definitieve bouwenvelop. Naar verwachting zullen deze stappen medio 2016 worden genomen.

Buurtconsultatie

Gedurende het opstellen van de bouwenvelop gaan wij (Gemeente, Driestar) met de omwonenden in gesprek. In een aantal sessies worden mogelijkheden en plannen bekeken, besproken, aangepast en toegelicht. De uitwerking van de plannen voor de bebouwing, de buitenruimte en de inrichting van de omliggende openbare ruimte zullen onderdeel zijn van deze gesprekken. Vragen, opmerkingen en antwoorden kunnen onderdeel uitmaken van de bouwenvelop, of later in het ontwerpproces worden meegenomen.

Bestemmingsplan

Na afronding van de vorige stappen (de bouwenvelop) kan de gemeente een gewijzigd bestemmingsplan opstellen, deze ter inzage leggen (met alle regelen en termijnen die hierbij gelden) en de raad hierover een besluit laten nemen.

Omgevingsvergunning

Tegelijkertijd met het opstellen van het bestemmingsplan wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd (v/h bouwvergunning). Dit wordt waarschijnlijk gecombineerd in één procedure. Uiteraard is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met het monument: alle plannen worden gemaakt in overleg met de gemeentelijke en landelijke monumentendiensten. Het College van B en W zal besluiten over de omgevingsvergunning.

Informeren en participeren

Het Ooglijdersgasthuis is een beeldbepalend monument in de buurt, ook dat schept niet alleen verplichtingen maar ook verwachtingen, mede naar aanleiding van de participatieladder. Zie elders in de nieuwsbrief. We houden u middels emailnieuwsbrieven op de hoogte van de stappen die in het kader van deze procedures worden genomen.